Print

Beleidsplan Stichting Steun School met de Bijbel te Genk en omstreken (SSBG)

Statutair Doel

Het verlenen van geldelijke en morele steun aan de te Genk en omstreken en verder eventueel op te richten protestantse scholen met de Bijbel, voor zover deze niet door de in België wonende christenen kunnen worden in stand gehouden.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Missie, doel en strategie

De opdracht van Jezus “maakt al de volken tot Mijn discipelen” (Mt. 28:19) vindt op school zijn uitwerking in het pedagogisch plan, waaruit het leren en opvoeden van kinderen gestalte krijgt, naast de christelijke opvoeding in het gezin. Doel is zoveel mogelijk plaatselijke initiatieven tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel door fondswerving in Nederland te ondersteunen.

Download Jaarplannen & rapporten